two

photographer MARY UNKOVSKAYA 

model STEFANIA PREOBRAZHENSKAYA

model LUDA KUNDIKOVA

wardrobe stylist NEVOIT VARIA 

make up EKATERINA GRACHEVA

costume designer CYPRESSDAUGHTER

 

 

 

You may also like

photographer DANNY HIGS/ model/fashion designer NICOLE LYN KURLICH/

wardrobe stylist/ model MIKAELA KATRINA/ makeup artist/ hair stylist BEZA ZACAPU/ photographer/ retoucher TOPHER PEREA/

photographer YIHAN SHAO/ makeup artist LEVIN KAM/ wardrobe stylist/ fashion designer RUOSI LI/ model TINGRAN YU/