child of the stars

hair stylist OLGA BYCHEK

photographer KSENIA RYBKA

videographer JAKE TSYS

retoucher KRISTINA KRAVCHENKO

make up EKATERINA PAPAZOVA

wardrobe stylist ALFIYA NAZAROVA

model YULIA KAMNEVA